22 september 2023

Succesvolle doorvalveiligheidstest DL75

Vlakkelichtkoepel doorvalveiligheidstest DL75

Op het daklicht Vlakkelichtkoepel DL75 zijn door SKG-IKOB zogenaamde “stootbelastingsbeproevingen” uitgevoerd.

Het doel daarvan is aan te tonen dat het daklicht doorvalveilig is en dus mag worden toegepast. De minimale eis is daarvoor zoals in het Bouwbesluit staat opgenomen. In de betreffende Europese produktnorm voor lichtkoepels en lichtstraten  (NEN-EN 1873) staan echter ook hogere classificeringen vermeld dan minimaal volgens Bouwbesluit vereist.

Alle produkten van Vlakkelichtkoepel voldoen zonder uitzondering aan deze zwaarste eisen t.a.v. doorvalveiligheid.

Norm
Impactor
Valhoogte
Aantal beproevingen
NL Bouwbesluit
Softbody Glasparelzak (50 Kg.)
700 mm
3
EN1873
Hardbody stalen kogel (250 gr.)
1000 mm
3
EN1873
Softbody Glasparelzak (50 Kg)
2400 mm
3

 

Bekijk hier een korte video van de glasparelzakproef op 2,4 meter: video

Voor de liefhebber wordt hieronder het begrip “doorvalveiligheid” nader toegelicht en eveneens hoe de beproevingen worden uitgevoerd.

  


 

Doorvalveiligheid nader verklaard
De benamingen “letselbeperkend” en “doorvalveilig” worden nog weleens door elkaar gehaald. Met letselbeperkende beglazing wordt bedoeld glas dat bij breuk het risico op lichamelijk letsel beperkt. Met “doorvalveilig glas” wordt bedoeld glas dat toegepast wordt als vloerafscheiding ter plaatse van een hoogteverschil. De eisen aan het glas zijn dan hoger dan bij enkel letselbeperking. 

Het aantonen van doorvalveiligheid
De samenstelling van doorvalveilig glas wordt vastgesteld op basis van glasberekeningen. Daarnaast is ook een praktijkproef, de ‘glasparelzakslingerproef’, vereist. In die test dient de constructie -in ons geval: het daklicht - met daarin het glas een stootbelasting op te kunnen nemen zonder dat daarbij grote openingen ontstaan. De glasplaat mag daarbij wel breken. 

Beproevingen
Daklichten, lichtkoepels en lichtstraten worden wat betreft doorvalveiligheid/stootbelasting op 2 manieren getest:

  • Small, hard body
  • Large soft body

Bij hard body stootbelasting wordt een stalen kogel met een massa van 250 gram op één meter hoogte boven de lichtkoepel/-straat losgelaten om de weerstand tegen breuk te bepalen. Bij de soft body stootbelasting wordt een zak gevuld met glasparels met een massa van 50 kg op diverse hoogtes boven de lichtkoepel of lichtstraat losgelaten om de weerstand te bepalen.

De testen moeten worden uitgevoerd op de lichtkoepels en lichtstraten inclusief bijbehorende opstand. De valhoogte van de zak met glasparels (soft body) bepaalt in welke mate de lichtkoepel of lichtstraat weerstand biedt tegen doorvallen. Dit wordt uitgedrukt in Joule.

Bouwbesluit versus NEN-EN 1873
Voor nieuw te plaatsen daklichten en lichtstraten gelden in het algemeen de prestatie eisen zoals genoemd in het Bouwbesluit. Tevens is de volgende geharmoniseerde Europese norm van toepassing: NEN-EN 1873. 

Het Bouwbesluit vereist een SB300, oftwel een beproeving met de glasparelzak van 50Kg van 700 mm valhoogte. 

Zoals uit onderstaande tabel (uit de NEN-EN 1873) blijkt, loopt de classificatie op tot SB1200, oftwel een valhoogte van 2400 mm. Dit is de hoogste classificatie en ook degene waaraan alle Vlakkelichtkoepels voldoen, zo ook het type DL75.

 


Praktische betekenis
Op het internet zijn enkele goede voorbeelden te vinden van wat dat nu betekent: de hoeveelheid joule (energie) waartegen een daklicht bestand is. Kijk bijvoorbeeld hier: www.dakenraad.nl/doorvalveiligheid

Het voorbeeld uit de link maakt direct duidelijk dat de basis-eis vanuit het Bouwbesluit eigenlijk te laag is. Immers: daarin wordt volstaan met SB350 (joule), terwijl de Europese classificering (NEN-EN 1873) oploopt tot SB1200 (joule). Bij die laatste betekent het feitelijk dat een volwassen persoon op het dak zonder terughoudendheid veilig naast het daklicht kan staan. Valt deze persoon onverhoopt op het daklicht, ongeacht op welk punt, dan zal deze persoon er niet door heen vallen. Immers: het glas kan meer energie opvangen dan de hoeveelheid energie die a.g.v. de val (gewicht persoon i.c.m. de valhoogte) op het glas terecht komt.

In het voorbeeld uit de link:

Gewicht persoon :   100 Kg
Lengte persoon :   2 meter
Zwaartepunt persoon :   1,12 meter
Opstandhoogte daklicht :   0,2 meter
Zwaartekrachtversnelling :   9,81 m · s²

 

Vrijkomende energie: 100 x 9,81 x (1,12 -0,2) = 902 Joule.

Conclusie: een Daklicht dat beschikt over classificatie SB1200 zou in deze situatie wel doorvalveilig zijn (1200 > 902), maar een Daklicht slechts met classificatie SB350 niet (350 < 902).

Voor die laatste situatie moeten dan aanvullende maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld: een doorvalveilig rooster onder of boven de sparing, een randbeveiliging of het aanbrengen van een valbeveiligingssysteem op minimaal 2 m van de sparing).

Betaalmogelijkheden