Algemene voorwaarden

Leveringscondities volgens de algemene voorwaarden van Heruvent B.V.
Actuele versie: v20240215

Vlakkelichtkoepel is de handelsnaam van Heruvent B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Vlakkelichtkoepel zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens te vinden op www.vlakkelichtkoepel.nl en worden u kosteloos op verzoek toegezonden.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling bij Vlakkelichtkoepel worden automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing. Vlakkelichtkoepel wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtnemer. Klant en/of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.
2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie, met name die op vlakkelichtkoepel.nl, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste interpretatie van deze informatie dan wel onjuist gebruik van deze informatie.
2.4 Eenzijdige annulering/opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever is niet mogelijk. Alleen met instemming van opdrachtnemer, op de door opdrachtnemer te stellen voorwaarden kan een overeenkomst beëindigd worden.
2.5 Voor consumenten geldt het ontbindingsrecht in geval van  “koop op afstand” en in geval van “overeenkomsten buiten de verkoopruimte” (dan binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kosteloos annuleren). Een consumentenovereenkomst kan (onder meer) niet worden ontbonden indien het betreft de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is. Indien men toch wil annuleren, dan alleen met instemming van opdrachtnemer, op de door opdrachtnemer te stellen voorwaarden kan een dergelijke overeenkomst beëindigd worden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief ( 21% ) BTW.
3.2 Betaling dient, tenzij anders bepaald, via bancaire overboekingen danwel PIN-betaling plaats te vinden. In overleg met opdrachtnemer is contante betaling ook mogelijk. Indien opdrachtgever in gebreke is met betalen, kan opdrachtnemer tevens betaling vorderen in natura door middel van afgifte door opdrachtnemer aan te wijzen goederen en verrekening van de waarde daarvan met de betalingsverplichtingen.
3.3 Indien betaling door omstandigheden anders plaats vindt dan vermeld in 3.2 dient betaling zonder enige sommatie en/of aanmaning binnen 8 dagen na factuurdatum plaats te vinden door overschrijving op de bankrekening van opdrachtnemer.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een vertragingsrente van 1% per maand in rekening worden gebracht, waarbij een deel van een maand als een volledige maand zal worden berekend. Wanneer betaling niet plaats vindt binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtnemer gerechtigd alle incassokosten, zowel in als buitenrechtelijk in rekening te brengen.
3.5 Indien opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van bestellingen te verbinden, waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling.
3.7 Opdrachtnemer is niet gerechtigd om verplichtingen op te schorten, danwel te verrekenen, danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij in de overeenkomst of algemene voorwaarden uitdrukkelijk een dergelijk ontbindingsrecht is genoemd.

Artikel 4. Levering
4.1 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.2 De levertijd gaat in op het moment dat de schriftelijke orderbevestiging voor akkoord getekend is ontvangen ten kantoor van opdrachtnemer of wanneer de (deel)betaling is ontvangen.
4.3 Indien bezorging door opdrachtnemer is overeengekomen, wordt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, het correspondentie adres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres. Bij overeengekomen moment van aflevering dient er iemand namens opdrachtgever aanwezig te zijn. Indien opdrachtgever schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend bezorgadres of indien niemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen, zullen alle kosten voor het opnieuw bezorgen, welke tenminste vijfenvijftig euro bedragen, in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
5.2 De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes en eventuele andere kosten.
5.3 Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de opdrachtgever bevinden.
5.4 Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de opdrachtgever in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5.5 Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de opdrachtgever niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
5.6 De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
5.7 De opdrachtgever is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van opdrachtnemer te bewaren.
5.8 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal opdrachtnemer op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
5.9. Indien de opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan opdrachtnemer en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de opdrachtgever te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 6. Intellectuele eigendommen
6.1 Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan na schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.

Artikel 7. Reclames
7.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan deze gebreken te vermelden op de afleverbon die mee terug gaat met de vervoerder naar opdrachtnemer.
7.2 Indien geen gebreken worden gemeld op de afleverbon, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
7.3 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
7.4 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen. De deskundige zal daarbij de beoordelingsrichtlijnen van de stichting Kenniscentrum Glas, gevestigd te Gouda, daarin bindend volgen. Een geschil of reclame ontslaat de opdrachtgever niet uit de nakoming van betalingsverplichtingen, zonder opschortingsrecht en verrekeningsrecht. Indien niet tijdig door de opdrachtgever wordt betaald, dan vervalt daarmee het recht tot klagen.
7.5 Indien de reclame naar het oordeel van opdrachtnemer c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal opdrachtnemer de goederen in de juiste staat herstellen, een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen of de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 8. Garantie
8.1 Tenzij anders vermeld verleent opdrachtnemer gedurende 10 (tien) jaren na factuurdatum garantie tegen materiaalfouten van geleverde goederen. 
8.2 Op brandwerend glas, zonwering, elektrische componenten en bewegende delen is deze duur beperkt tot 2 (twee) jaren na factuurdatum.
8.3 Bij buitenbeglazingen met vrije weersinvloeden op de glasranden kunnen, al naargelang de omgevingsvoorwaarden, in de randzone van 25 mm door de hygroscopische eigenschap van de PVB-folie veranderingen van de kleurindruk optreden. Deze veranderingen zijn toelaatbaar en vallen niet onder garantie.
8.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke herlevering daarvan, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.
8.5 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde van opdrachtgever of derden opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.
8.6 Indien goederen door of namens opdrachtnemer zijn geïnstalleerd beperkt de garantie zich eveneens tot het leveren van de vervangende onderdelen, nadat deze door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn geretourneerd. Als binnen 5 werkdagen na installatie blijkt dat deze niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen dan wel hiervoor een billijke schadevergoeding betalen aan opdrachtgever.
8.7 De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen onoordeelkundig zijn geplaatst, behandeld en/of verwerkt en/of opgeslagen.
8.8 Geen garantie wordt verleend op gebreken welke het gevolg zijn van: 

  • Het niet inachtnemen van de plaatsing- of onderhoudsvoorschriften die zijn bijgesloten bij het product; 
  • Het aanbrengen van wijzigingen of uitvoeren van reparaties aan de gegarandeerde producten anders dan in onze opdracht, of met onze schriftelijke goedkeuring; 
  • Schade als gevolg van externe omstandigheden; 
  • Schade als gevolg van vallende voorwerpen, baldadigheid, explosie, molest, chemische inwerking als gevolg van luchtverontreiniging, zeer extreme weersomstandigheden waaronder storm (een door het KNMI gemeten windsnelheid groter dan 20m/sec.) en oneigenlijk gebruik; 
  • Normale slijtage; 
  • Schades ontstaan tijdens de montage (indien van toepassing) en de verdere afbouw van het project; 
  • Schades als gevolg van te hoge temperaturen, agressieve dampen, vloeistoffen en stoffen welke direct en indirect met het product in aanraking komen; 
  • Schade die het gevolg is van vormverandering in de bouwkundige onder- of draagconstructie;
  • Onvolkomenheden in de ruit die vallen binnen de geldende normen  van de glasleverancier;
  • (Thermische)glasbreuk.

8.9 Indien door de opdrachtgever op het moment waarop het gebrek of de beschadiging ontstaat en/of aan wordt gemeld, niet (volledig) is voldaan aan zijn verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze garantieverklaring betrekking heeft, zal de opdrachtgever geen beroep kunnen doen op deze garantieverklaring. Het (beweerdelijk) niet nakomen door de garantiegever van haar garantieverplichtingen ontheft de opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of overeenkomsten. 
8.10 De garantie, zoals bedoeld in artikel 8.1 verplicht opdrachtnemer uitsluitend tot het gratis ter beschikking stellen van de betreffende gegarandeerde producten. Gevolgkosten zoals die van de- en hermontage zijn van de garantie uitgesloten. Wanneer op grond van de onderhavige garantieverklaring levering van nieuwe producten plaats vindt, leidt deze levering in geen geval tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn. Deze garantie is niet van toepassing op de behandeling van aluminium delen (zoals anodiseren, lakken of poedercoaten), bediening van beweegbare delen en anderszins in de offerte of orderbevestiging vastgelegde uitsluitingen. Glasbreuk om wat voor reden dan ook is altijd uitgesloten van garantie. Indien de goederen zich buiten Nederland bevinden, komen de verzendkosten voor te leveren onderdelen voor rekening van opdrachtgever.
8.11 De opdrachtgever is verplicht de geconstateerde gebreken binnen 3 dagen nadat deze gebreken zijn geconstateerd, dan wel in redelijkheid geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk te melden. Bij verzuim van deze tijdige melding vervalt iedere garantieverplichting. 
8.12 De voldoening door opdrachtnemer aan de garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering van schade, hoe ook genaamd, zowel aan personen als goederen is uitgesloten. 

Artikel 9. Uitvoering
9.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering gebruik te maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers en/of onderaannemers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft opdrachtnemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat opdrachtnemer is gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
11.3 Vlakkelichtkoepel is een handelsnaam van Heruvent B.V., KvK 51017849, Hoogveld 14, 5431 NW Cuijk, tel. 0485-310983.

Betaalmogelijkheden