28 februari 2021

Succesvolle brandtesten bij het MPA-NRW

Succesvolle brandtesten Bedienbaar Daklicht

Eind 2020 is onze produktgroep Bedienbaar Daklicht (w.o. tevens de vaste uitvoering genaamd Vast Daklicht) getest op brandklasse/brandgedag en blootstelling aan externe brand.

De testen werden uitgevoerd door onafhankelijk brandlaboratorium Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA-NRW) te Dortmund-Erwitte. Zie: website MPA-NRW

Waar gaan dergelijke testen nu eigenlijk over?

De brandklasse is het gedrag van een materiaal bij brand, eenvoudig gesteld de brandbaarheid ervan. Onder het brandgedrag worden, naast de echte brandbaarheid, ook de rookontwikkeling en de druppelvorming bij brand begrepen. Beide testen worden geclassificeerd volgens de EN13501-1.

Daarnaast is er de weerstand tegen Brand van buitenaf (externe brand), vaak ook genoemd als “de vliegvuurtest”. Deze beproeving wordt geclassificeerd volgens de EN13501-5.

De behaalde resultaten zijn zeer goed en worden toegevoegd aan de Prestatieverklaring (Declaration of Perfomance) van het Bedienbaar Daklicht/Vast Daklicht:

Norm: Testen: Resultaat / classificering:
EN 13501-1 Singe Flame + SBI B-s1, d0
EN 13501-5 Externe brand (vliegvuur) Broof (t1)


Zie hier een korte video-impressie

Voor de geinteresseerde lezer volgt hieronder een nadere toelichting op het wetgevend kader, de testen en de resultaten.

Brandklasse en Brandgedrag: EN 13501-01

In Nederland geldt voor bouwmaterialen de indeling volgens de Euro-brandklassen. Deze classificatie vindt plaats conform de EN13501-1 waarin wordt verwezen naar diverse testen (zie verder) die gebruikt dienen te worden om deze brandklassen te bepalen. De klassen zijn als volgt ingedeeld:

Brandklasse volgens de EN 13501-1 Bijdrage aan brand Brandbaarheid
A1 geen enkele bijdrage niet brandbaar
A2 nauwelijks bijdrage vrijwel niet brandbaar
B zeer beperkte bijdrage heel moeilijk brandbaar
C beperkte bijdrage brandbaar
D hoge bijdrage goed brandbaar
E zeer hoge bijdrage zeer brandbaar
F gevaarlijke bijdrage uiterst brandbaar


Zoals al gezegd wordt deze Euro brandklasse vastgesteld aan de hand van testen. Om te bepalen of een bouwproduct valt in Euroklasse B, C of D zijn twee testen nodig: (1) de zogenaamde Small Flame test en (2) de Single Burning Item (SBI)-test.

(1) Small Flame test
Hierbij wordt specifiek de ontvlambaarheid van het materiaal onderzocht. Aan de hand van deze test wordt bepaald of een product gemakkelijk en/of snel ontbrandt. In deze test wordt een aantal monsters van 9 bij 25 cm blootgesteld aan een kleine vlam. Tijdens de test wordt gekeken of het product wel of niet ontvlamt (ja/nee), of de vlampunt 15 cm boven het aanbrengpunt van de vlam komt (ja/nee), en zo ja hoeveel seconden na aanvang van de test dat punt bereikt is wordt (in seconden) en of er brandende druppels ontstaan die ontbranding van het filterpapier veroorzaken (ja/nee). De Single Flame test geeft een eerste indicatie voor de brandklasse. Monsters die binnen de gestelde eisen blijven worden verder getest

(2) Single-Burning Item (SBI) test
Hierbij wordt gekeken naar de warmteproductie, horizontale vlamuitbreiding, rookproductie en de ontwikkeling van brandende druppels. Deze test bestaat uit een hoekopstelling van 100 cm lang, 50 cm breed en 150 cm hoog die gedurende 20 minuten wordt verhit door een flinke brander die een beginnende brand (brandende prullenbak, klein meubilair o.i.d.) simuleert. Tijdens de test worden de brandverspreiding (Figra in W/s), de totale warmteafgifte (THR in MJ), de totale rookproductie (TSP in m2) en de rookproductiesnelheid (SMOGRA in m2/s2) gemeten. Daarnaast wordt visueel waargenomen of er vlamuitbreiding (LFS) plaats vindt en/of er brandende druppels / deeltjes ontstaan.

Resultaat (Declaration of Performance): B-s1, d0

         


Blootstelling aan externe brand: EN 13501-05

Het Bouwbesluit ­geeft aan dat de bovenzijde van een dak niet brand­gevaarlijk mag zijn. Hier wordt gerefereerd naar de Europese prestatietest BROOF(t1) ofwel de ‘vliegvuurtest’. Vrijwel ieder dak in Nederland dient vliegvuurbestendig te zijn en heeft tot doel dat het dak van het betreffende bouwwerk niet in brand vliegt door vliegvuur uit de omgeving, dus weerstand biedt tegen extern brandgevaar zoals vuur dat overslaat vanuit een naburig huis, vuurwerk, openhaardvonken, etc. Vlampenetratie en vlamuitbreiding zijn daarbij de basiscriteria. 

De klasse BROOF(t1) geeft de prestatie van een dak weer bij blootstelling aan een externe brand (EN 13501-5). Deze klasse moet de ontwikkeling van secundaire brandhaarden op het dak voorkomen door te vermijden dat het doorboord zou worden of dat de brand zich aan het dakoppervlak zou kunnen verspreiden.

Resultaat (Declaration of Performance): B ROOF (t1)

            

Betaalmogelijkheden